MODO女神美腿杂志Extra特刊217P多人散图51MODO

MODO女神美腿杂志Extra特刊217P多人散图51MODO

小肠为标,主发热。少阴病,下利脓血,或腹满,下如鱼脑者,桃花汤主之。

厥阴肝木,藏血荣筋,非芍药、甘草不能滋养。妊妇伤热,默默欲眠,不欲食,胁下痛,呕逆痰气,及产后病伤风,热入胞宫,寒热如疟,并经水适来适断,病后劳复,饮热不解,以黄龙汤。

此日数之不可拘也。妇人热入血室,昼静夜谵,如见鬼状,小柴胡汤。

三阳合病,但欲眠睡,目合则汗,谵则有热也。若其脉沉弦而迟,或带紧,或散于指外,皆恶候也。

或七八日以上,反大发热者,此为难治。胸中热,胃中有邪气,腹痛,欲呕吐者,黄连汤。

渗利之剂,宜分两途。庸医不识,皆为伤寒治之,误人多矣。

Leave a Reply